اعضای هیات تحریریه

دبیر تخصصی

اویس استادی

فلسفه و کلام اسلامی مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد- دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

oveys.ostadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

جهانگیر مسعودی

فلسفه اسلامی، فلسفه غرب، منطق، کلام جدید دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

ja_masoodiyahoo.com

عباس جوارشکیان

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

javareshkium.ac.ir

محمد جواد عنایتی راد

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

enayati-mum.ac.ir

سید مجید میردامادی

فلسفه و کلام اسلامی استادیار جامعه المصطفی العلمیه

mirdamadiphilosophygmail.com

عبدالحمید واسطی

فلسفه و کلام اسلامی، معرفت شناسی هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

hvasetiyahoo.com

سیدمجید ظهیری

فلسفه و کلام اسلامی، منطقی سنتی و منطق جدید استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

mzahiri2005gmail.com